Конкурс за снимка в Instagram на тема: „Загадки, музеи, крепости, съкровища“


Качването на снимки в Instagram ти е хоби?
Харесваш загадките, съкровищата, музеите и крепостите?
Обичаш награди?
Включи се в новата ни Instagram игра!
Снимай крепост, музей, съкровище или загадка, които са те впечатлили и спечели една от нашите награди!

Общи условия:
Организатор на конкурса: Българо-румънски детски фонд към Българо-румънска търговско-промишлена палата.
*Конкурсът се организира в приложението Instagram и не е спонсориран от Instagram.

Обявяване на конкурса: 15 юли 2019 г.

Период на провеждане: 15 юли 2019 г. (14.00 ч.) - 15 септември 2019 г. (23.59 ч.) 
(актуализацията вижте по-долу)

Участници: деца на възраст между 13 и 17 години от България и Румъния.

Условия за участие:
 • Да имаш публичен профил в Instagram
 • Да качиш направена от теб снимка на крепост, съкровище, музей или загадка, с кратко описание от 1-2 изречения
 • Тагни Българо-румънски детски фонд @bgrokids
 • Използвай хаштаг #Instabgrokids
 • ВАЖНО!!! На снимката да няма лица на хора
 • Можеш да участваш с неограничен брой заснети от теб снимки

Споделяне от наша страна на профила ни в Инстаграм: не се задължаваме да публикуваме тагнатите снимки веднага или в конкретен времеви диапазон. Ще ги публикуваме след одобрение на администратор. Администраторът има право да преценява дали тагнатата снимка отговаря на темата и на изискванията. Публикуването ще се извърши с приложението Repost for Instagram.

Правата върху снимките, участващи в конкурса, остават изцяло на автора.

Гласуване на журито: 16 - 25 септември 2019 г.

Обявяване на победителите: 26 септември 2019 г.

Награди: За 1, 2 и 3 място и една специална за снимката, събрала най-много харесвания

Екипът на Българо-румънски детски фонд ще се свърже с победителите за уточняване на получаването на наградата.

Важни уточнения: Ако са победители в конкурса, участниците предоставят доброволно личните си данни (име, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от Българо-румънски детски фонд.

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни в Интернет на адрес
Участвайки в него, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да ги спазват.

Желаем успех на всички участници!


Актуализация на новината: 29.08.2019

Крайният срок за участие в конкурса е удължен до 30 септември 2019!
Гласуване на журито: 1 - 11 октомври 2019 г.
Обявяване на победителите: 14 октомври 2019 г.

Concurs de fotografie pe Instagram cu tema: "Mistere, muzee, cetati, comori"


Publicarea pozelor pe Instagram este unul din hobby-urile tale?
Iti plac misterele, comorile, cetatile și muzeele?
Iti plac premiile?
Alatura-te noului nostru joc de pe Instagram!
Pozează o cetate, un muzeu, o comoară sau un mister care te-a impresionat si castiga unul din premiile noastre!

Termeni și condiții:
Organizatorul concursului: Fondul Romano-Bulgar pentru copii din cadrul Camerei de Comert si Industrie Bulgaro-Romana
* Concursul este organizat in aplicatia Instagram si nu este sponsorizat de Instagram.

Data inceperii concursului: 15 iulie 2019

Perioada de desfasurare: 15 iulie 2019 (14.00) - 15 septembrie 2019 (23.59)
(vedeți mai jos actualizarea)

Participanti: copii cu varsta cuprinsă între 13 și 17 ani din Bulgaria sau România 
Termeni pentru participare:
 • Profilul tau de Instagram este public;
 • Fotografiaza o cetate, un muzeu, o comoară sau un mister care te-a impresionat si scrie 1-2 fraze despre poza; 
 • Foloseste tag-ul @bgrokids
 • Foloseste hashtag #Instabgrokids 
 • IMPORTANT!!! Imaginea nu trebuie sa aiba portete
 • Poti participa cu un număr nelimitat de poze pana pe 15 septembrie 2019.
Share pe contul nostru de Instagram: nu avem obligația de a publica fotografiile cu tag imediat sau într-un anumit interval de timp. Le vom posta dupa aprobarea unui administrator. Administratorul are dreptul să decida dacă fotografia corespunde subiectului si cerintelor. Publicarea se va face cu aplicatia Repost for Instagram.

Drepturile de autor pentru fotografiile din competiție rămân numai responsabilitatea autorului.

Votarea juriului: 16-25 septembrie 2019

Anuntarea castigatorilor: 26 septembrie 2019

Premii: Pentru locurile 1, 2 și 3 și unul special pentru poza cu cele mai multe like-uri

Echipa Fondului Bulgaro-Roman pentru copii va contacta castigatorii pentru a intra in posesia premiilor.

Clarificare importantă: castigatorii concursului isi vor trimite voluntar datele personale (nume, telefon, e-mail sau altele) si sunt de acord ca aceste date su fie utilizate (colectate și administrate) de catre Fondul Bulgaro-Roman pentru copii.

Aceste reguli oficiale vor fi disponibile pe Internet pe perioada de valabilitate a concursului. Participand la acesta, participantii sunt de acord sa respecte aceste Reguli Oficiale.

Le uram success tuturor participantilor!

Actualizarea știrii: 29.08.2019
Termenul de participare la concurs se prelungește până pe 30 septembrie 2019!
Votarea juriului: 1-11 octombrie 2019
Anuntarea castigatorilor: 14 octombrie 2019

"НА БРЕГА НА РЕКАТА" - конкурс за рисунка за календар за 2020 г. на Българо-румънски детски фонд


Тема: На брега на реката
Общи условия:
Обявяване на конкурса:  1 февруари 2019 г.
Участници:  Деца на възраст от 7 до 13 години (включително)
Предаване на материалите:
 • До 1 юни 2019 г. включително
 • В оригинал по пощата или на място на адрес: гр. Русе 7002, ул. Воеводова 12-14, вх. Б, заедно с подписана декларация за съгласие от родител по образец 
 • Награди: Шест предметни награди и сертификати за авторите на избраните от журито рисунки.

Специфични изисквания:
 • Размери на рисунката: Формат А4;
 • Критерии за допустимост: Един участник може да се включи само с една рисунка. Допуска се участие на рисунки, изпълнени с:  акварел, пастели, цветни моливи и др., както и смесени и други изобразителни техники. Участниците в конкурса могат да изпращат само работи, изработени от тях самите;
 • Конкурсът не е анонимен! На гърба на представената конкурсна творба, участниците трябва да напишат: трите си имена, възраст, класа и училището, в което учат, както и телефон за контакт и електронна поща на родител (настойник) или учител.
Оценяване: Извършва се от тричленно експертно жури по следните критерии:  
 • Съответствие с темата на конкурса;
 • Оригиналност на идеята;
 • Изразителност на творбата;
 • Креативност;
 • Култура на цвета - цветови съчетания, създаване на цветова гама и хармония;
 • Послание на творбата.

Обявяване на победителите:
Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Българо-румънски детски фонд: https://www.facebook.com/BGROkidsfund/ и в блога на фонда:https://bgrokidsfund.blogspot.com/не по-късно от 11 юни 2019 г.

Допълнителни условия:
 • Изпратените за участие в конкурса творчески работи не се връщат на авторите. БРТПП не се задължава да публикува изпратените и одобрените проекти веднага или в конкретен времеви диапазон във фейсбук страницата и блога на фонда;
 • Правата върху проектите, участващи в конкурса, остават изцяло на автора, а организаторите получават права за публикуване на избрани творби. БРТПП и Българо-румънският детски фонд ще използват рисунките за промоционални цели на конкурса и ще отпечатат календар с 6 отличени творби;
 • Всички въпроси, които не са описани и предвидени в настоящия регламент, подлежат на конкретно решение от страна на организаторите – Българо-румънски детски фонд;

*С предоставянето на работа и декларация, участникът потвърждава, че се съгласява с условията на конкурса!

---

Актуализация: срокът за участие е удължен до 15 юни включително.

PE MALUL FLUVIULUI - Competiţie de desen pentru calendarul pe anul 2020 al Fondului Bulgaro - Român pentru Copii


Tema: Pe malul fluviului
Condiţii generale:
Anunţarea competiţiei:  1 februarie 2019.
Participanţi:  Copii cu vârstele între 7 şi 13 ani (inclusiv)
Predarea materialelor:
 • Până la data de 1 iunie 2019 inclusiv
 • În original, prin poştă sau la sediul CCIBR: Bulgaria, oraşul Ruse, 7002, str. Voyvodova 12-14, sc. B, împreună cu o declaraţie de consimţământ semnată de către un părinte conform modelului 
 • Premii: Şase premii materiale şi certificate pentru autorii desenelor selectate de juriu.

Prevederi specifice:
 • Dimensiunile desenului: Format A4;
 • Criterii de elibigilitate: Fiecare participant poate participa numai cu un desen. Se admite participarea desenelor realizate cu:  acuarele, creioane pastelate, creioane colorate etc. precum şi cu tehnici mixte şi alte tehnici de desen. Participanţii la competiţie pot trimite numai lucrări realizate de ei înşii.
 • Competiţia nu este anonimă! Pe spatele lucrării ce se trimite spre participare la competiţie, participanţii trebuie să scrie: numele complet în clar, vârsta, clasa şi şcoala la care învaţă, precum şi numărul de telefon de contact şi adresa de e-mail a părintelui (tutorelui) sau a profesorului.
Evaluarea: Se va efectua de către un juriu cu trei membri, conform următoarelor criterii: 
 • Concordanţă cu tema competiţiei;
 • Originalitatea ideii;
 • Expresivitatea lucrării;
 • Creativitate;
 • Cultura culorii - combinaţii de culori, crearea gamei de culori şi a armoniei;
 • Mesajul lucrării.

Anunţarea câştigătorilor:
Câştigătorii vor fi anunţaţi pe pagina de Facebook a Fondului Bulgaro - Român al copiilor: https://www.facebook.com/BGROkidsfund/ şi pe blogul fondului:https://bgrokidsfund.blogspot.com/ nu mai târziu de 11 iunie 2019.

Condiţii suplimentare:
 • Lucrările artistice trimise spre participare la competiţie nu vor fi returnate autorilor. CCIBR nu se obligă să publice proiectele trimise şi aprobate, de îndată sau într-o perioadă de timp concretă, pe pagina de Facebook şi pe blogul Fondului.
 • Drepturile asupra proiectelor ce participă la competiţie rămân în întregime a autorului, iar organizatorii primesc drepturile de a publica lucrările selectate. CCIBR şi Fondul Bulgaro - Român al copiilor vor folosi desenele în scopurile promoţionale ale competiţiei şi vor tipări un calendar cu 6 lucrări premiate;
 • Toate problemele nedescrise şi neprevăzute de prezentul regulament vor fi supuse soluţionării concrete de către organizatori - Fondul bulgaro - român al copiilor;

*Prin punerea la dispoziţie a lucrării şi a declaraţiei, participantul confirmă că este de acord cu condiţiile competiţiei!

---

Actualizare: Termenul de participare se prelungește până la 15 iunie inclusiv.

Важните житейски теми през моите очи


Какво видяха моите очи за крехката ми възраст? Имам удоволствието да раста в спокойна среда и за мен да се грижат любящи родители. Мисля, че важните житейски теми се възпитават най- напред в семейството. Тук, в семейството човек се учи да обича, да бъде обичан, да усеща опора и да бъде полезен. С моите родители обсъждаме всякакви теми. Чувствам се разбрана и подкрепяна. Знам, че те правят най- доброто на което са способни. Никога не сме разполагали с „пари на бол“. Родителите ми винаги са споделяли с нас /имам и по- малък брат/ какво предстои да купим, да направим, как можем да си го позволим и какво ще ни коства като време и средства. Тези неща ми помагат да организирам моя седмичен бюджет – първият важен житейски урок – да умеем да се простираме според чергата си. 

Най- важните уроци за живота, получаваме в училище, но не в часовете, а в междучасията. Там, когато ги няма родителите, учителите, когато се налага да се справяме сами с различни проблеми. Тук се учим да общуваме, да споделяме и да се подкрепяме. Учим се да бъдем екип и всеки да се чувства добре в класа. Вторият важен урок – най- скъпите неща са безплатни. 

Темите, за които говорим с моите приятели, са за бъдещето – къде да продължим да учим, къде ще можем да и намерим по- добра работа, къде ще живеем по- добре – в България или в чужбина. Имам много роднини и познати, които работят навън. Казват, че са доволни. Мисля, че ако човек има нужните качества, той може да бъде оценен и тук, в България. Искам да отида и да видя как живеят в другите страни, но определено смятам да остана тук. Много неща могат да се направят в тази посока за нас, младите. Важно е да виждаме добрите примери и хора, които са постигнали нещо със свои сили – какъв път са извървяли, през какви трудности са минали. Ако имам възможност, бих на правила телевизионен канал само с „Добрите новини“. Вярвам, че всеки ден се случва по нещо хубаво. 

Третият важен житейски урок – вярвай в собствените си сили! Вярвам, че мога и че нещо зависи от мен! Вярвам, че така мислят много от младежите на моята възраст! Вярвам, че ние сме хората, от които зависи това да живеем в един по- добър свят! 

Деница Русалова - 14 години, участник в конкурса ни за онлайн съдържание "Важните житейски теми през очите на децата и младите хора", възрастова група 3

Съмнението в нас – пречка или трамплин за вдъхновение


Винаги съм се съмнявала в себе си, във всяко едно решение, което е трябвало да взема и за всеки един избор, който ми се е налагало да направя. Абсолютно никога не съм си вярвала, че ще избера най-доброто за себе си или пък,че ще успея. Винаги чакам провал и се подготвям за него. И същевременно знам,че това е най-грешното нещо, което мога да правя. Нима, ако самата аз не си вярвам, някой друг ще повярва в мен? Постоянно си повтарям, че съм достатъчно голяма и разумна, за да успея да преценя минусите и плюсовете от всяко решение, да помисля за последиците, които то ще донесе. Но всеки път съмнението побеждава всякакви други мисли, взема връх над всичко. Също като рак то започва бавно да се разпространява из тялото ми, тровейки душата ми и ми отнема цялата решителност, че ще се справя. Губя цялата вяра и надежда, че този път съм успяла да направя нещата точно така, както трябва – перфектно.

Но най-доброто нещо, което правя в такива ситуации, е това,че въпреки че не вярвам в себе си, никога не се отказвам, продължавам напред дори и с мисли, че някъде ще сгреша, че няма да успея, че напълно ще се проваля. Защото най-грешното нещо, което можеш да направиш, е да позволиш на съмнението и страха да те откажат от това, което искаш, и да провалят опитите ти към нещо по-добро, към успех, който можеш да постигнеш. Защото всеки човек може, стига да положи достатъчно усилия, за да го направи. В ситуациите, в които най-много се съмняваме в себе си, трябва да постъпваме най-смело и да правим крачка напред, може би малка, но сигурна стъпка. Мен например абсолютно винаги ме е страх да изразя себе си, защото мисля, че това, което искам да кажа не е правилно,  не е достатъчно добро, не си заслужава. Но не позволявам на това да ме спре, дори и обзета от ужас, че ще се проваля, смело казвам това, което мисля. И накрая изпитвам такава гордост от себе си, че не съм позволила на съмнението да ме победи. Едно на нула за мен. Много често ми се случва да съм сигурна на сто процента, че  мога да реша дадената задача, но самият страх да изляза пред погледите на всички ме ужасява, но отново започвам да се окуражавам и да си повтарям, че единствено ще загубя аз, ако не изляза и не покажа какво умея.И го правя и не съжалявам после. Понякога в страха да не успеем, ние губим като цяло шанса да  успеем. Наистина не винаги ще се справяме и ще успяваме, но тази перспектива звучи по-добре от това постоянно да си задаваме въпроса какво би било сега, ако тогава бях направил това.

Още от съвсем малка живея в съжителство със съмнението, което отказва да ме остави да дишам свободно и спокойно да избирам, решавам, живея. Винаги, когато искам да си повярвам, то нашепва в ухото ми, че все нещо няма да бъде така, както трябва. И доста пъти ме е спирало да направя нещо, което желая, за което съм мечтала с цялото си сърце. И е нямало ден, в който да си спомня за това и да не съжалявам, че съм позволила на самата себе си да ме провали. Защото съмнението сме самите ние, то е в главата ни и ние единствено можем да го контролираме. Позволим ли си да бъдем негови роби,то цял живот  ще ни ръководи. В XXI век, когато най-накрая имаме свободата, за които предците ни са мечтали с цялото си същество и за която са дали живота си, ние отново сме роби на социалните мрежи, на другите, на самите себе си. Свободни сме, а целите сме във вериги. А съмнението е верига, която стяга ръцете и врата ни. Пречи ни да покажем наистина на какво сме способни и наистина какви сме, какви са нашите идеали, мечти, вярвания, разбирания.

Понякога ни се случват неща, които ни карат да губим почвата от под краката си, рушат живота ни, чупят парчета от нас. В тези моменти съмнението става още по-силно, неговите мащаби се увеличават. Точно, когато имаме нужда повече от всичко да вярваме в себе си и способностите си, нашата вяра започва да избледнява, да се размива и да прозира. Решаваме, че всичко е свършило и краят е настъпил, но в действителност просто части от живота ни не са издържали под напора на тежестта и са се разрушили. Чакат търпеливо ние да съберем сили, за да ги построим наново, може би този път много по-добре. Ние сами ковем съдбата си чрез много сълзи и действия, а за да го направим добре трябва да имаме доверие на себе си и вяра в себе си. Понякога нещата, които трябва да направим, изглеждат прекалено трудни, напълно извън силите ни. И това ни отказва, казваме си, че няма да се справим и го зарязваме. Но това, което трябва да разберем, е, че често има хиляди причини да не направим нещо и само една-единствена, за да го сторим. Но тя е напълно достатъчна. Би било наистина тъжно един ден да съжаляваме за пропуснатите неща, понеже всичко, което вършим, ни учи на нещо и ни помага в израстването ни. И всяко едно нещо е решаващо за бъдещето ни.

Понякога, за определени хора, най-голямата битка, която трябва да водят през живота си, е тази със съмнението, със страха, с неувереността. Дори и да не искат, тези неща са просто част от тях и те не успяват да избягат от хватката им. И за точно тези хора най-доброто нещо, което трябва да направим, е да повярваме в тях и да им помагаме да се справят със съмнението, което таят към себе си. Те имат нужда някой да им покаже, че могат, че наистина струват и успяват да вдъхновяват. А най-доброто нещо, което можем да направим ние, е да свалим маските и да покажем, че и ние имаме своите страхове, имаме своите моменти на съмнение и неувереност, моменти, които ни пречупват, плашат, дори ужасяват. Не е нужно винаги да се преструваме на силни и недосегаеми, нека просто бъдем истински. Достатъчно дълго време маските скриват истинската ни същност, достатъчно дълго се страхуваме да покажем истинското си аз на околните. Мисля, че е време това да спре, вече модата на измислената идентичност не измина ли?


И нека не забравяме, че един от най-важните уроци, които трябва да научим, е този,че  когато се чувстваме най-неуверени и уязвими, трябва да правим най-големи крачки напред, защото ако постоянно се крием, няма да си помогнем, а само ще задълбочим проблема. Няма лошо в това да грешим, именно грешките са най-добрите учители, които притежаваме.А да се изправим срещу страховете си е най-голямата ни победа. Да гледаме страха в очите и да не позволим той да ни откаже, е впечатляващо. Нека просто всички ние  да започнем да правим това, от което най-много ни е страх, но истински желаем. Нека вдъхновяваме. 

Нефизе Махмудова - 17 години, участник в конкурса ни за онлайн съдържание "Важните житейски теми през очите на децата и младите хора", възрастова група 3